Нотариален акт

Юристите често наричат нотариалния акт окончателен договор за покупко-продажба. Но докато един договор се сключват от съответните страни, нотариалният акт се издава! Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става именно с нотариален акт, докато предварителният договор е само обещание за това прехвърляне. С подписването на самия акт прехвърлянето на собствеността става факт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността на явилите се, дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота и дали предварителният договор, ако има такъв, може да служи за основа на нотариалния акт, ако отговаря на законовите изисквания. Нотариусът прочита на страните нотариалния акт и след като те потвърдят волеизявленията си, отразени в акта, документът се подписва от страните и от нотариуса.

След това, в същия ден, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции на трети лица. От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с придобития от него имот. Нотариалният акт е крайният продукт на нотариалното производство. Той е официален удостоверителен документ, титул за собственост, който служи за доказателство, че купувача вече притежава съответния имот.

обратно горе