Прехвърляне на собствеността

Основната опасност при купуването на недвижим имот е, че въпреки заплащането му, може да се окаже, че продавачът не притежава правото на собственост изцяло или отчасти или дори да го притежава, то може да му бъде отнето с обратна сила в един бъдещ момент. Разбира се, че с подписването на нотариален акт, автоматично ставате собственик, но стига  имотът да е принадлежал на лицето, което го продава. Нотариусът е задължен да провери дали продавачът притежава по документи правото на собственост върху продавания имот, но не е задължен да проучи историята на правото на собственост.  Проблемна ситуация възниква, ако в имотния регистър липсват данни за притежание на имота в режим на съсобственост, ако в регистъра към Районния съд по местонахождението на имота има вписана искова молба, с която се оспорва собствеността върху този имот или ако за фирмата, от която купувате (обикновено при новопостроените имоти), е започнала процедура по обявяването й в несъстоятелност. Правото на собственост преминава от един върху друг човек, само ако първият действително е бил собственик, иначе ситуацията се нарича придобиване от несобственик, което всъщност означава липса на придобиване. В правото, още от времето на римската империя и така до днес, важи принципът, че никой не може да прехвърли повече от това, което притежава. Именно поради тази причина, независимо от това, че една покупко-продажба на имот е оформена в нотариален акт, това не прави купувачът собственик, ако продавачът не е бил такъв. Подобна е ситуацията когато едно лице продава имот, а друго лице е носител на вещно право на ползване върху същия имот. Това се нарича гола собственост на притежателя на правото на собственост, защото той е собственик, но на практика не може да ползва собствеността си. Някои купуващи имот със средства от банков кредит разчитат, че банката ще извърши необходимите проверки за собствеността. Обаче при поява на права на трето лице върху имота, купувачът ще продължи да дължи сумата по кредита, въпреки че е възможно да остане без имот. При покупка на жилищен имот на зелено, предимствата от разсроченото плащане на имота докато върви строителството, има също своите рискове, които понякога са по-големи. Ако е избран вариант на договор чрез прехвърляне право на строеж, придобиването на собствеността може да стане едва при достигане на сградата до етап груб строеж. А след получаване на собственост на груб строеж, строителят може да забави или дори да не довърши строителството. Вторият вариант с предварителен договор, крие риск строителят да продаде междувременно имота на друго лице за по-голяма сума, предвид на по-напредналия етап от строителството. Затова консултациите с адвокат в сферата на недвижимите имоти е препоръчителна и е с далеч по-малка стойност от брокерските хонорари на имотните агенции.

Прехвърляне на собственосттаИ най-малкото съмнение за нередности по отношение на собствеността и тежестите на имота е предупреждение, че е по-добре да стоите далече от него. Честата му препродажба също трябва да ви постави на нащрек. С изрядността на документацията в никакъв случай не трябва да правите компромис.

обратно горе