Дали не забравяте нещо

В дългия път по търсенето и покупка на новата собственост, човек е склонен накрая да се отпусне и наслади на придобивката си. Но дали с това най-накрая всичко приключва? За съжаление не!

Хората често забравят, че като ползватели на редица услуги, са длъжни да се регистрират на новия си адрес. Едно от първите неща, които трябва да направите след покупката, е да прехвърлите партидите за ползваните комунални услуги от предишния собственик на ваше име. Разбира се, в хода на покупката на имота, вие сте проверили дали продавачът е уредил всички свои стари задължения. За пререгистрацията в ЧЕЗ България и в Софийска вода са ви необходими клиентските номера, документ за самоличност и копие от нотариалния акт. За Топлофикация София, освен изброеното тук, е необходим и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка.
Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил имот, е длъжен в двумесечен срок от вписване на сделката в Агенция по вписванията, да подаде данъчна декларация в съответната районна общинска администрация за облагане с годишен данък. Декларирането се извършва в отдел Местни данъци и такси към общината. Ако закупеният имот е бил на груб строеж, трябва да се изчака сградата да получи разрешение за ползване. При закъснение от предвидения срок може да ви глобят със сума до 400 лв.

Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Адресната регистрация се извършва от длъжностното лице от служба ЕСГРАОН към съответната община. Промяната се заявява в срок до 30 дни от датата на настъпване й.

обратно горе